विना परवाना वृक्ष तोड होत असल्यास कोणाकडे तक्रार करावी ? त्यास काय शिक्षा आहे ?

/विना परवाना वृक्ष तोड होत असल्यास कोणाकडे तक्रार करावी ? त्यास काय शिक्षा आहे ?

विना परवाना वृक्ष तोड होत असल्यास कोणाकडे तक्रार करावी ? त्यास काय शिक्षा आहे ?

पुणे महानगरपालिकेच्या http://www.punecorporation.org/informpdf/Garden/Garden_Staff.pdf या संकेत स्थळावर संबंधित अधिकारी याचे संपर्क क्रमांक दिलेले आहेत. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ मधील, कलम २१ (१) मध्ये, अपराधसिद्धीनंतर प्रत्येक अपराधाकरीत १००० रुपयापेक्षा कमी नसेल व ५००० रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची आणि एक आठवड्यापेक्षा कमी नसेल व एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.

By | 2017-05-07T03:37:56+00:00 May 5th, 2017|Comments Off on विना परवाना वृक्ष तोड होत असल्यास कोणाकडे तक्रार करावी ? त्यास काय शिक्षा आहे ?

About the Author: